Socialtilsyn er “alvorligt bekymret” for borgere med autisme på privat bosted

Skrevet af

29. marts 2021

aso@radio4.dk og jag@radio4.dk

aso@radio4.dk og jag@radio4.dk

Det private bosted for voksne med autisme Breine-Åsen i Gilleleje har fået fire påbud af Socialtilsyn Hovedstaden og risikerer at blive lukket.

Forholdene på bostedet Breine-Åsen i Gilleleje er ifølge Socialtilsyn Hovedstaden så kritisable, at bostedet har fået fire påbud, som der skal rettes op på inden d. 1. april. Hvis der ikke bliver rettet op, kan botilbuddet miste sin godkendelse. Det viser en aktindsigt, Radio4 har fået hos Socialtilsyn Hovedstaden.

Socialtilsyn Hovedstaden er bekymret for borgernes trivsel og udvikling. Medarbejdernes faglige kompetencer er utilstrækkelige, bostedet har et for stort forbrug af vikarer, og der mangler en systematisk og fagligt relevant tilgang til borgerne – herunder en ordentlig forebyggelse af vold og overgreb.

Det fremgår af tilsynsrapporten, at Socialtilsyn Hovedstaden på baggrund af et uanmeldt tilsyn i september 2020 var klar til at trække Breine-Åsens godkendelse til at drive bosted. Men efter en høring har Socialtilsynet ændret mening og i stedet udstedt fire påbud. En del af kvalitetsmanglerne på bostedet går helt tilbage til 2016, og Socialtilsynet konkluderer, at Breine-Åsen ikke har fået rettet op.

Personsammenfald

Lars Uggerhøj er professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet og har gennemgået påbudsafgørelsen for Radio4:

”Det er en meget alvorlig kritik. Min fornemmelse er, at Socialtilsyn Hovedstaden er blevet meget provokeret over, at Breine-Åsen ikke handler, men bare svarer på kritikken uden at gøre noget som helst. Og det med rette for det er fuldstændig urimeligt overfor borgerne,” siger Lars Uggerhøj, professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

En del af kritikken centrerer sig om ledelsen på bostedet. I tilsynsrapporten skriver Socialtilsyn Hovedstaden, at tilsynet ”er alvorligt bekymret for fondsledelsen og vurderer, at bestyrelsesmedlemmer negligerer sit ansvar og/eller mangler kompetencer til at varetage tillidserhvervet.”

Breine-Åsen er ejet af en fond. I bestyrelsen sidder tre personer, som er de samme tre personer, der ejer det private bosted Atlas Gilleleje, som i Radio4 Morgen tidligere er blevet beskyldt for alvorligt omsorgssvigt af beboerne af ni tidligere medarbejdere, tre pårørende og fem bekymringshenvendelser sendt til myndighederne.

Ifølge Lars Uggerhøj har den dårlige ledelse af Breine-Åsen konsekvenser for medarbejderne og i sidste ende også for beboerne på botilbuddet:

”Der er ført en personalepolitik, som gør, at der er utilfredshed og en forråelse blandt medarbejderne. Der er al for stor brug af vikarer. Medarbejderne har baggrunde som politibetjente og kontorassistenter, og det er ikke godt nok på et botilbud, som kræver en stærk faglighed. Uden at være oplært i det, skal vikarerne selv vurdere, hvornår de skal gribe ind med magtanvendelser på de her borgere, som er udadreagerende. Socialtilsynet konkluderer, at det fører til, at beboere får tilbagefald. Breine-Åsen lever simpelthen ikke op til sit ansvar,” siger Lars Uggerhøj, professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

Budgettet for 2021 er ikke blevet godkendt

Konkrete kritikpunkter:

Breine-Åsen har tidligere oplyst om en række sociale aktiviteter, som bostedet arrangerer for borgerne bl.a. ture i lokalområdet, til svømmehallen og på museer. Men da Socialtilsynet kommer på uanmeldt besøg, fortæller medarbejderne på bostedet, at det ikke er retvisende. I stedet oplyses der om, at en køretur for en specifik borger ofte går til en medarbejders private hjem, hvor borgeren sidder i sofaen og ser TV, imens medarbejderen gør rent i sin private bolig.

Socialtilsynet får at vide, at bostedets daglige leder pålægger medarbejdere at sikre, at en konkret borger ikke siger ‘hej’ til en konkret medarbejder, fordi den pågældende medarbejder er utryg ved borgeren og ikke magter at være ansat i tilbuddet uden at være skærmet imod borgeren. Ifølge tilsynsrapporten mener medarbejderne på Breine-Åsen selv, at det er uprofessionelt. De udtrykker undren over, at ledelsen prioriterer hensynet til medarbejderen fremfor borgeren, som på den måde bliver forhindret i at agere med en ellers socialt acceptabel adfærd.

Socialtilsynet vurderer, at begge eksempler er udtryk for manglende respekt for og anerkendelse af borgerne.

Kilde: Socialtilsyn Hovedstadens rapport baseret på tilsynsbesøg 25. februar 2021

I sin afgørelse om påbud lægger Socialtilsyn Hovedstaden vægt på, at det private botilbud Breine-Åsen er i en koncernlignende konstruktion med to selskaber, som er ejet af medlemmer af Breine-Åsens egen bestyrelse, hvilket kan udgøre en interessekonflikt i forhold til at varetage botilbuddets interesser uvildigt.

Breine-Åsens budget for 2021 er ikke blevet godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden, fordi botilbuddet ikke har indsendt en redegørelse for samhandel med samtlige nærtstående virksomheder i relation til den koncernlignende konstruktion.

Desuden skriver Socialtilsynet i afgørelsen, at Breine-Åsens kvalitet ikke hænger sammen med prisen for ophold på bostedet.

”Det stigende vikarforbrug har betydning for, om tilbuddet kan levere de specialiserede indsatser, som tilbuddet er godkendt til,” skriver Socialtilsyn Hovedstaden i afgørelsen.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, har også gennemgået Socialtilsyn Hovedstadens redegørelse for Radio4:

”Hvis man har en meget stor vikarandel, sker det til en meget høj omkostning og dermed unødvendige udgifter i forhold til at have fastansat personale, som i øvrigt ville være bedre at have i forhold til målgruppen. Man har noget husleje til ejendomsselskaber, som ledelsen faktisk ejer og udlejer til sig selv. Man kan diskutere, om det sker til markedspris – tilsynet rejser en lille bekymring for det – og der er også noget samhandel af administration og konsulentydelser og andre ting med personer, der sidder i bestyrelsen. Det betyder simpelthen, at tingene ikke står i et ordentligt forhold til hinanden,” siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Afviser kritik

Radio4 har været i kontakt med flere pårørende til beboere på Breine-Åsen. De ting, som Socialtilsynet har registreret omkring kvaliteten af bostedet, kan de ikke genkende: En af dem er Søren Rudfred, der er far til en af beboerne – en ung mand med autisme:

”Vi har været supertilfredse med bostedet. Jeg kender ikke rigtigt rapporten, det har jeg ikke forstand på. Men jeg ved, bostedet har skabt en ro, en tryghed og en atmosfære for min søn, som gør, at han er i balance og udvikler sig. Det ville være en katastrofe, hvis stedet lukker,” siger Søren Rudfred.

Breine-Åsen har afslået at stille op til et interview med Radio4 om kritikken og de påbud, som Socialtilsynet har udstedt til bostedet. Bostedets bestyrelse skriver i en mail til Radio4, at den er meget uenig i afgørelsen, og at bestyrelsen mener, at bostedet har opfyldt alle påbud længe før fristens udløb d. 1. april. Breine-Åsen har samtidig klaget over afgørelsen. Sagen ligger nu i ankestyrelsen.

Radio4 har været i kontakt med Socialtilsyn Hovedstaden, som ikke kan kommentere på verserende sager.

 

Afspiller nu

RADIO4 EFTERMIDDAG

12:05
14:00